ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪЛЖНОСТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

Публичен конкурс за заемане на длъжност

в Общинска администрация на Община Босилеград

Република Сърбия

ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

Общински съвет

Номер: 06-121-1 / 2022г

Дата: 18.04.2022 година

БОСИЛЕГРАД

 

На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за местното самоуправление („Държавен вестник на Република Сърбия” № 129/2007, 83/2014 – друг закон и 101/2016 – друг закон и 48/218), член 95, параграф 1, член 100 и 102 от Закона за работниците и служителите в автономните области и единиците на местното самоуправление („Държавен вестник на РС“ бр. 21/2016 г., 113/2017 г. и 95/18), чл. 11, ал. 3. Чл. 12, ал. 2. Указ за провеждане на вътрешен и публичен конкурс за попълване на работни места в автономните области  и единиците на местното самоуправление („Официален вестник на Република Сърбия“ № 95/2016 и 12/2022) и член 74. параграф 1 от Устав на Община Босилеград („Държавен вестник на гр. Враня”, №. 3/19) и Решение на Общинския съвет за обявяване на публичен конкурс за избор на началник на Общинска администрация на Община Босилеград, Общинският съвет на Община Босилеград на сесията, проведена на 18 април 2022 г. обявява

                                                                   ПУБЛИЧЕН КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪЛЖНОСТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

I Орган, в който е свободното място: Общинска администрация на Община Босилеград, ул. „Георги Димитров” №. 82, Босилеград

II Свободно място за попълване:

Началник Общинска администрация на Община Босилеград – Служител на длъжността I група, 1 (един) изпълнител.

III Длъжностна характеристика: Началник на Общинска администрация: изпълнява задачите на Общинска администрация, следи наредбите, уеднаквява действащите нормативни актове и изработва консолидирани текстове на същите, информира служителите за действащото законодателство и общинските актове, води втора инстанция административно производство по жалби на  данъкоплатците, постановени в административни производства административни актове, обработва дела, срещу които е образувано административно оспорване, оказва необходимата професионална правна помощ на служителите, участва във вземането на решения в административни производства, изготвя доклади, анализи и информация и ги предоставя на компетентните органи, сътрудничи с други държавни органи, фирми, институции и други органи и организации, изпълнява и други задачи на общинската администрация, като за работата си отговаря лично пред Общинския съвет.

IV Условия за работа на работното място: висше образование в областта на правните науки в основни академични студии в размер най-малко 240 ЕСПБ точки, магистърско академично обучение, магистърско професионално обучение, специализирано академично обучение, специализирано професионално обучение или основно обучение с продължителност от най-малко четири години или специализация във факултета, положен държавен професионален изпит и най-малко пет години трудов стаж по професията.

V Продължителност на работата: Заетостта на тази длъжност, т.е. длъжност, се основава на мандат от 5 (пет) години.

VI Място на работа: Община Босилеград, ул. „Георги Димитров” 82, Босилеград

VII Професионална квалификация, знания и умения, проверени в изборната процедура: Познаване на Закона за местното самоуправление, Закона за служителите в автономните области и звената на местното самоуправление, Указ за критериите за класификация на длъжностите и критериите за длъжностните характеристики в автономни области и звена на местното самоуправление, Закон за общия административен процес, комуникативни умения, организационни и лидерски умения. Проверката на професионалните способности, знания и умения на кандидата ще се определя в устно интервю, което е задължително.

VIII Краен срок за подаване на заявления за публичния конкурс: Крайният срок за подаване на заявленията е 15 дни и започва да тече от деня, следващ деня на публикуване на обявлението за публичен конкурс в Държавен вестник на Република Сърбия.

IX Съдържание на заявлението за публичния конкурс: Наименование на длъжността, за която се подава кандидатурата; име и фамилия на кандидата; Дата и място на раждане; адрес; телефон за връзка; кратка биография; данни за образованието; относно вида и продължителността на трудовия стаж с кратко описание на работните места, на които е работил кандидатът; данни за професионална подготовка и професионални умения, необходими за изпълнение на работата, ако има такива (лидерство, комуникация и др.).

  1. Доказателства, които кандидатите представят към заявлението за участие в конкурса: Заявление с биография и доказателства за предишен трудов стаж (удостоверение, решение и други актове, доказващи кои работни места и с какво образование и в кой период е придобит трудовия стаж; удостоверение за гражданство (не по-старо от 6 месеца), акт за раждане, диплома, потвърждаваща образование, доказателство за положен държавен професионален изпит (лицата с положен адвокатски изпит вместо удостоверение за положен държавен професионален изпит представят удостоверение за положен адвокатски изпит); удостъоверение, с което се потвърждава, че кандидатът не е осъждан на безусловно лишаване от свобода от най-малко шест месеца (извлечение от регистрите за съдимост на компетентното полицейско управление), доказателство, че кандидатът не е прекратявал трудовото си правоотношение в държавен орган, т.е. правителствено звено поради сериозно нарушение на задълженията, удостоверение за медицинска годност (предоставя се само от избрания кандидат допълнително).

Всички доказателства се представят в оригинал или в фотокопие, заверено от общината, съда или от нотариус.

Адрес, на който се подават заявления за публичния конкурс: Заявления за конкурса се подават до Конкурсната комисия за  провеждане на обществен конкурс от Общинския съвет за началник на общинска администрация на адрес: Общинска администрация Босилеград, ул. „Георги Димитров”, №.82 – 17540 Босилеград, с посочване „Конкурс за кандидатстване – заемане на длъжността в група I – началник на Общинска администрация на Община Босилеград”.

XII. Лице, отговарящо за обявяването на публичния конкурс: Лиляна Анакиев, юрист, телефон за връзка: 061/23 60 956.

XIII Място, ден и час, когато ще се проведе изборната процедура:

Кандидатите, чиито кандидатури са навременни, допустими, разбираеми и пълни, придружени с всички необходими доказателства и отговарящи на условията за работа на обявената позиция, ще бъдат тествани за професионални умения, знания и умения, които се оценяват в изборния процес за което кандидатите ще бъдат уведомени на телефонните номера, които те посочват в своите приложения.

XIV ЗАБЕЛЕЖКА: Разпоредбата на чл. 9 и чл. 103 от Закона за общия административен процес („Държавен вестник на РС”, №. 18/2016 г.) предвижда, наред с другото, че в образуваното по искане на страна процедура, органът може да проверява, получава и обработва лични данни по факти, за които се води служебна документация, когато това е необходимо за вземане на решение, освен ако страната изрично не заяви, че сама ще осигури такива данни. Кандидатът може сам да представи посочените доказателства със заявлението, за да проведе изборната процедура по-ефективно и по-бързо. Необходимо е кандидатът да попълни декларация, с която да вземе решение за една от двете възможности, органът да получи данни, за които се води служебна документация, или кандидатът да го направи сам. Тази декларация  може да бъде изтеглена от сайта на Община Босилеград www.bosilegrad.org.

Необходимо е да се представи попълнената декларация с посочените по-горе доказателства, за да може органът да продължи по-нататък процедурата.

Ненавременни, недопустими, неразбираеми или непълни молби и молби, които не са придружени с всички изискуеми доказателства в оригинал или фотокопие, заверено от общината или съда или от нотариус, ще бъдат отхвърлени.

Всички изрази, термини, съществителни, прилагателни и глаголи в тази обява, които са използвани в мъжки граматически род, се прилагат без дискриминация и за жени.

Изготвила и обработила:                Председател на Общинския съвет

Лиляна Анакиев,                                        на Община Босилеград

член на Общинския съвет                               Владимир Захариев

НРТВ-Босилеград

 

 

 

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*