Конкурс за заместник-началник на Общинската администрация

Публичен конкурс за заемане на длъжност в Общинска администрация на Община Босилеград

ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

Общински Съвет

Номер: 06-254/2021

Дата: 02.12.2021 година

БОСИЛЕГРАД

 

На основание член 56, алинея 2 и 3 от Закона за местното самоуправление („Държавен вестник на РС“ Номер: 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 48/218), член 95 алинея 1, член 100 и 102 от Закон за служителите в автономните покрайнини и единицитем на местното самоуправление („Държавен вестник на РС “ Номер:  21/2016, 113/2017 и 95/18), член 12 алинея 2 от Наредбата за провеждане на вътрешни и публични конкурси за попълване на свободни работни места в автономните области и единиците на местното самоуправление („Държавен вестник на РС“ Номер: 95/2016) и член 74 от Устава на Община Босилеград („Държавен вестник аград Ваня“, Номер: 3/19) и Решението на Общинския съвет за обявяване на публичен конкурс на заместник-началник на Общинската администрация на Община Босилеград, Общинския съвет на Община Босилеград на заседанието си, проведено на 02 декември 2021 година, обяви

 

ПУБИЧЕН КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

 

I Орган в който се заема длъжност: Общинска администрация на Община Босилеград, улица „Георги Димитров” номер 82 , Босилегад

II Длъжност коят е заема:

Заместник-началник на Общинската администрация на Община Босилеград – Служител на позиция в II група, 1 (един) изпълнител

III  Длъжностна характеристика: Заместник-началник на общинска администрация: изпълнява всички задачи, определени за началника на Общинската администрация в случай на негово отсъствие и невъзможност да изпълнява задълженията си и помага на началника на Общинска администрация, следи нормативните актове, съугласува действащите  нормативни акти и изготвя консолидирани текстове, информира служителите за приложимите законови разпоредби и общински актове, провежда процедурата във втора инстанция от административно производство по жалби на данъкоплатци, подадени срещу издадени в административно производство административни актове, разглежда дела, срещу които е образувано административно производство, оказва необходимата професионална правна помощ на служителите, участва в приемането на решения в административно производство, изготвя отчети, анализи и информация и ги предоставя на компетентните органи, сътрудничи с други държавни органи, фирми, институции и други органи и организации, изпълнява и други задачи по разпореждане на началника на общинската администрация, отговаря лично за работата си на началника на Общинска администрация.

IV Условия за работа на работното място: висше образование в областта на правните науки в основни академични обучения в размер от най-малко 240 ЕСБП точки, магистър академични студии, магистърска професионална подготовка, магистър специализирани студии, специализирани професионални студии, съответно бакалавърска степен с продължителност от най-малко четири години, или специализирани професионални студии при факултетите, положен държавен професионален изпит и най-малко пет години трудов стаж в специалността си.

V Продължителност на работата: Трудовото правоотношение на тази длъжност, т.е. позиция, се основава за мандатен срок от 5 (пет) години.

VI Място на работа: Община Босилеград, ул. Георги Димитров 82, Босилеград.

VII Професионалната квалификация, знания и умения, които се проверяват в процеса на избор: Познаване на Закона за местнот самоуправление, Закона за служителите в автономните покрайнини и единиците на местното самоуправление, Наредбата за критериите за класификация на длъжностите и критериите за длъжностните характеристики на служители в автономните покрайнини и единиците на местното самоуправление, Закона за общата административна процедура, комуникативни умения, организационни и лидерски умения. Проверката на  професионалните способности, знания и умения на кандидата ще се определя чрез разговор, който е задължителен.

VIII Краен срок за подаване на заявленията за публичния конкурс: Срокът за подаване на заявления 15 дни и започва да тече от следващия ден от деня на публикуването на конкурса в Двържавен вестник на Република Сърбия.

IX Съдържание на заявлението за публичния конкурс:  Название на длъжността за която се подава кандидатурата; име и фамилия на кандидата; дата и място на раждане; адрес; телефон за връзка; кратка биография; данни за образованието относно вида и продължителността на трудовия стаж с кратко описание на работните места, на които е работил кандидатът; данни за професионалната подготовка и специални умения, необходими за изпълнение на трудовите задължения, ако има такива (лидерство, комуникация и др.).

  1. Доказателства които кандидатите представят към заявлението за участие в публичния конкурс: Заявление с биография и доказателство за предишен трудов опит (удостоверение, решение и други актове, доказващи кои работни места и с какво образование и в кой период е придобит трудовият опит); удостоверение за гражданство (не по-старо от 6 месеца); акт за раждане; диплома, с която се потвърждава степента на завършеното образование; доказателство за положен държавен професионален изпит (лица с положен адвокатски изпит вместо удостоверение за положен държавен професионален изпит представят удостоверение за положен адвокатски изпит); удостоверение, че кандидатът не е осъждан на безусловно лишаване от свобода най-малко шест месеца (извлечение от регистрите за съдимост на компетентното полицейско управление, издадено след обявяване на конкурса), доказателство, че кандидатът преди не е прекратявал трудово правоотношение в държавен орган или орган в автономните покрайнини, или в единиците на местното самоуправление поради тежки нарушения по трудово правоотношение, медицинско удостоверение (представя само избрания кандидат допълнително).

Всички доказателства се прилагат в оригинал или в фотокопие, заверено от общината, съда или нотариус.

Адрес, на който се подават заявленията за публичния конкурс: Заявленията за публичния конкурс се подават до Конкурсната комисия за провеждане на публичния конкурс за назначаване на заместник-началник на Общинската администрация, която е назначена от страна на Общинския съвет, на адрес: Общинска администрация Босилеград, ул. „Георги Димитров” Ном. 82, 17540 – Босилеград – „За публичния конкурс – заемане на длъжността в група II – Заместник-началник на Общинска администрация на Община Босилеград”.

XII. Лице за предоставяне на информация относно конкурса: Лиляна Анакиев, юрист. Телефон за връзка: 061/23 60 956.

XIII Място, дата и време когато ще се проведе процедурата за избор:

Кандидатите, чиито кандидатури са навременни, допустими, разбираеми и пълни, придружени с всички необходими доказателства и които отговарят на условията за работа на обявената позиция, ще бъдат тествани за професионална готовност, знания и умения, които се оценяват в изборния процес за което кандидатите ще бъдат уведомени по телефон на номер, който те посочат в заявленията си.

XIV ЗАБЕЛЕЖКА: Разпоредбата на чл. 9 и чл. 103 от Закона за общата административна процедура („Държавен вестник на РС“, номер 18 от 2016 г.) предвижда, наред с другото, че в образуваната по искане на страната процедура органът може да извършва проверка, да получава и  обработва лични дани за фактите, за които се води служебна документация, когато това е необходимо за вземане на решение, освен ако страната изрично не заяви, че сама ще ги осигури. Кандидатът може сам да представи посочените доказателства с цел по-ефективно и по-бързо провеждане на процедурата. Необходимо е кандидатът да попълни декларация с която избира една от двете възможности  – даните за които се води служебна документация ще събира органът, или кандидатът това ще го направи сам. Посоченото заявление може да бъде изтеглено от сайта на  Община Босилеград www.bosilegrad.org

Необходимо е да се представи попълненото становище с посочените по-горе доказателства, за да може органът да продължи по-нататъшната процедура.

Ненавременни, недопустими, неразбираеми или непълни молби и молби които не са придружени с всички изискуеми доказателства в оригинал или фотокопие, заверено от общината или съда или от нотариус, ще бъдат отхвърлени.

Всички изрази, термини, съществителни, прилагателни и глаголи в този конкурс, които са използвани в мъжки граматически род, прилагат се без дискриминация и за женски род.

 

 

Подготвила и обработила                                                                Председател на Общинския съвет

Лиляна Анакиев,                                                                                 на Община Босилеград

член на Общинския съвет                                                                        Владимир Захарийев

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*