Нова Радио-Телевизия Босилеград е най-старата местна електронна медия в община Босилеград, която се стреми доставерно, безпристрастно, навременно и изцяло да информира гражданите, огромно болшинство от които са принадлежащи към българското национално малцинство.

                В Регистъра на медиите в Сърбия Радио Босилеград е регистриран като притежател на лиценз за предоставяне на медийни услуги, № 017/000001/001, от 19 август 2016 г. Въз основа на този лиценз Радио Босилеград има правото да предоставя медийни радио услуги в местната зона на излъчване 1, местоположение 8 / Босилеград, на честота 89,1 MNz. Сигналът на Радио Босилеград има покритие на цялата територия на общината.

Публичната информация на езиците на националните малцинства е важен елемент от медийния сектор на всяка демократично организирана държава. В тази връзка Радио Босилеград, като единствената публична електронна медия на българското национално малцинство в община Босилеград, освен на сръбски, над две десетилетия информира своите слушатели и на майчиния им български език. Нашето Радио предава най-различни съдържания от града и всички 37 села от територията на общината. Въпреки многобройните финансови, технически и кадрови проблеми с които се е сблъсквало от сформирането си до днес, Радио Босилеград успява да запази основната си роля и остава символ на информирането на българското малцинство в община Босилеград.

Съгласно конституцията и важещите закони които гарантират  упражняването на малцинствените права на българското национално малцинство и разпоредбите регулиращи работата на медиите в Република Сърбия, Радио Босилеград, чийто основател е Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, предлага разнообразно медийно съдържание, което освен информирането на майчин език, има за цел опазване и тачене на  културната идентичност на българите в Сърбия и Босилеград.